22 vjeçari kosovar vj edhë 80 mijë euro në Francë, i bl en shtëpi dhe veturë babait në Kosovë

Një 22 vjeçar kosovar që je ton në Strasburg të Francës është arr estuar pasi kishte vj edhur 80 mijë euro nga ko mpania ku punonte.
I riu kosovar punote në një ko mpani të duhanit në Francë, dhe me pa ratë që ka vje dhur i ka blerë babait të tij në Kosovë shtëpi dhe veturë.

22 vjeçari fillimisht kishte ni sur punën si pr aktikant, para se të pu nësohej me ko ntratë. Për tri vjet me radhë, i riu që dy shohet të jetë nga Kosova, ka vj edhur mbi 80,000 euro pa di jeninë e shefit të tij. Vj edhjen e ka bërë pë rmes ar kës së pa rave të ga tshme, duke bërë më pas ri mbursime fa lse.
Pas in tervistimit nga pr okurori djali dhe babai, të cilët u nda luan për ma shtrim dhe pa strim pa rash, pr anuan ve prën pe nale

Be the first to comment on "22 vjeçari kosovar vj edhë 80 mijë euro në Francë, i bl en shtëpi dhe veturë babait në Kosovë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*