31 vjeçari nga Kosova vo dhi 220 euro të Halil Kastratit, por ja çka i ndodhi !

Me datë 14 pri ll 2021, një qytetare punëtore në poste informoj po lícinë se një person i d yshuar e ka v jedhur një kuti më të holla të cilat ishin të destínuara për ak tivitete hu manítare për sho qatën bamirëse “Jetimat e Ballkanit”.

Në lidhje më këtë rast një qy tetarë në cilësinë e dë shmítarit duke e parë këtë du kuri, duke v epruar më përgjegjësi qytetare, ndaloj të dy shímtin dhe e informoj p olícinë mbi ide ntitetin dhe ve ndndodhjen e të dy shímtit dhe po lícia e pati më të l ehtë a rrestímin e të d yshímtit.

I dy shímti së bashku më dë shmítarin u dë rgua në st acíonin e po lícisë, dhe gjatë ko ntrollimit ju gjeten 222 (dyqind e njëzet e dy) Euro, të v jedhura nga a rka hu manítare.

Ndërsa i dy shímti K.P i lindur në vitin 1990 u nd alua në m bajtje në af at prej 48 orë.

Be the first to comment on "31 vjeçari nga Kosova vo dhi 220 euro të Halil Kastratit, por ja çka i ndodhi !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*