81-vjeçarja m artohet me 24-vjeçarin: Ai është një burrë i mirë

Në Ukrainë është duke u h etuar një ma rtesë mes një djali 24 vjeç me kus hëriren e tij me af tësi të ku fizuara, 81 vjeçe.
Sipas zy rtarëve ukrainasë, kjo ma rtesë është e rre me dhe mund të jetë bërë sa për t’i ikur shë rbimit u shtarak.

24 vjeçari, Alexander Kondratyuk, pr etendoi se kishte li ndur një da shuri shumë e f ortë mes tij dhe ku shërirës e cila është 57 vjet më e vjetër.
Ai ka mo huar se po pë rpiqej të i kte nga kr yerja e de tyrimit u shtarak.

Re krutimi në Ukrainë është i de tyrueshëm, megjithëse ek zistojnë pë rjashtime që le jojnë njerëzit ta shm angin atë.
Nëse ku jdeseni për gruan që është me af tësi të ku fizuara, në Ukrainë ju jeni të li ruar nga shë rbimi us htarak.

Çif ti ku rorëzoi da smën në fshatin Baykovka i cili është afër qytetit të Vinnitsa në perëndim të Ukrainës, i vendosur në br igjet e një prej lumenjve më të gjatë në vend.
Nga ana tjetër, Zinaida Illarionovna, 81 vjeç, kë mbënguli që ai ishte një burrë i mirë dhe e kujdesej mirë për të.

Be the first to comment on "81-vjeçarja m artohet me 24-vjeçarin: Ai është një burrë i mirë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*