A do ta vo tonit Thaqin po të kandidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?

Hashim Thaçi (i li ndur më 24 pr ill 1968) është pr esidenti i pestë i Re publikës së Kosovës. Ai ishte kryeministri i parë i Kosovës së pav arur, Ministër i Jashtëm dhe Zëvendëskryeministr në ka binetin e ri të kr yesuar nga Isa Mustafa, i cili mori d etyrën më 12 dhj etor 2014.

Thaçi ishte gjithashtu kr eu i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Ai u ngrit në rend të parë si kr eu po litik i Us htrisë Çl irimtare të Kosovës (U ÇK).

Ndërkohë, ai shë rbeu gjithashtu si kr eu i një qe verie të p ërkohshme në fund dhe me njëherë pas luf tës në vitin 1999.

Be the first to comment on "A do ta vo tonit Thaqin po të kandidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*