A do të k onfiskohet pasuria e Hashim Thaçi?

Dy shtëpitë e ish-Pr esidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, vetura e toka që kishte de klaruar në Agje ncinë Ku ndër Ko rrupsionit mu nd të he tohen me nismën e Qe verisë së udhëhe qur nga Albin Kurti, për lu ftën kundër ko rrupsionit dhe ko nfiskimin e pasurisë së paj ustifikueshme.

Thaçi në Ag jencinë K undër Ko rrupsionit, Pr esidenti i Kosovës, me 19 qe rshor të vitit 2020 ka de klaruar dy shtëpi, njëra tr ashëgimi dhe pronë e përbashkët familjare në vlerë 80 mijë euro dhe shtëpia tjetër në vlerë 350 mijë euro, të cilën ende nuk e ka pa guar të gjithën.

Përveç kësaj, ai ka de klaruar një tokë bujqësore, tr ashëgimi nga familja, vlera e së cilës arrin 180 mijë euro dhe është pr onësi e përbashkët.

Ndërkaq, Hashim Thaçi ka të de klaruar një veturë, Audi Q3 në vlerë 19 mijë euro, e cila sipas de klarimit të pasurisë është në pro nësi të bashkëshortes.

Të hy rat vj etore Thaçi ka gjithsej 60 mijë e 435 euro, prej te cilave 33 mijë 509 euro i ka marr si pr esident.

Be the first to comment on "A do të k onfiskohet pasuria e Hashim Thaçi?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*