A mbasada e Norvegjisë s iguron që Kosova të ketë qasje në 1.3 milionë doza të v aksinave

Min istri i Shë ndetësisë, Arben Vitia është takuar sot me a mbasadoren e Norvegjisë në Kosovë, ku ka m arr mbështetje se ky vend do t’i ndihmojë Kosovës në s igurimin e va ksinave a nti-Covi d.
Përmes një p ostimi në faqen zyrtare të amb asadës norvegjeze thuhet se do t’i si gurojë Kosovës që të ketë q asje në 1.3 milionë doza të va ksinave.

“Norvegjia ishte një nga vendet e para që siguroi mbështetje f inanciare për ang azhimin e Tregut të Adv ance të C OVAX, i cili do të s igurojë qasje në 1,3 miliardë doza va ksinash për popullatën me rr ezik të lartë në 92 vende me të ardhura të ulëta dhe të mesme në 2021”, thuhet në njoftim.

Tutje në njoftimin e tyre thuhet se “Norvegjia është e kënaqur që ka sp onsorizuar pr okurimin e pajisjeve th elbësore mj ekësore në Kosovë gjatë këtyre kohërave sf iduese, në partneritet me UNDP në Kosovë dhe d onatorë të tjerë”.

Po ashtu kjo amba sadë ka cekur se “D ozat e para kanë mbërritur në Kosovë. Por të gjithë jemi d akord, r itmi është shumë i ng adaltë”.

Be the first to comment on "A mbasada e Norvegjisë s iguron që Kosova të ketë qasje në 1.3 milionë doza të v aksinave"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*