A mbasadorja amerikane për stë rvitjen us htarake DE FENDER 2021: jemi të nd eruar t’iu qu ajmë ale atë, Shqiperia që llimi jonë

Ni sja e st ërvitjes us htarake “De fender 2021” u pë rshëndet dhe nga am basadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim.
Di plomatja amerikane në Tiranë fa lënderoi Shqipërinë për mbë shtetjen që i ka dhënë gji thmonë SHBA-së dhe NA TO-s në mi sionet e saj dhe u shp reh se ajo nuk është zgj edhur r astësisht për mb ajtjen e stë rvitjeve të tilla us htarake.

E njohim tri mërinë tuaj dhe jemi të nd eruar t’ju qu ajmë ale atë. Shqipëria of ron një bazë të rë ndësishme që i jep mu ndësi NA TO-s t’i japë përgjigje em ergjencave shpejt dhe në më nyrë ef ektive. P ërgëzojmë vu llnetin e Shqipërisë për të ma rrë pë rgjegjësi. Keni qenë të zë shëm në mbë shtetjen tuaj për SHBA-në. Kjo stë rvitje në Shqipëri është hi storike në vetvete”, tha am basadorja Yuri Kim.

Be the first to comment on "A mbasadorja amerikane për stë rvitjen us htarake DE FENDER 2021: jemi të nd eruar t’iu qu ajmë ale atë, Shqiperia që llimi jonë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*