Adelina Ismaili i ka bërë me banesa 12 familje të v arfra dhe e ka mb ajtur gjithçka në mënyrë se krete!

Këngëtarja e mirënjohur shqiptare, Adelina Ismaili, është gjithmonë në qendër të vë mendjes kur në pyetje është muzika e saj.

Ajo ndër vite e ka ar gëtuar popullin shqiptar si in terpretuese e shumë hi teve, të cilat në di skografinë shqiptare mbesin të pavd ekshme.

Më pak se sa për muzikën e televizionin, Adelina duket të jetë e njohur në publik edhe për hu manizmin e saj, të cilin e ka ru ajtur me fa natizëm në mënyrë se krete. Nga ba mirësia e saj duket se kanë pë rfituar jo më pak se 12 familje ska mnore, të cilat janë bërë me banesa falë ko ntributit të këngëtares.

Ky lajm ka qa rkulluar fillimisht në rrjetet sociale nga disa media të panj ohura, por që njërin prej tyre, Adelina e ka ndarë me ndje kësit e saj në Fa cebook.

Media u in teresua për këtë ra st, duke pyetur anëtarë nga afër të familjes Ismaili, të cilët në ku shte an onimiteti e ko nfirmuan një gjë të tillë.

Ata u shpr ehën se është pl otësisht e vërtet që këngëtarja ka bërë me ku lm mbi kokë rreth 12 familje, por se për një gjë të tillë nuk dë shiron të pr ononcohet para kamerave.

Be the first to comment on "Adelina Ismaili i ka bërë me banesa 12 familje të v arfra dhe e ka mb ajtur gjithçka në mënyrë se krete!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*