Afrim Muqiqi: O dot punojmë të gjithë o sdo të punojë askush

Pë rfaqësuesit e Od ës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës sot ka mba jtur një takim me përfaqësuesit e sallave të da smave, ku kanë shp alosur kërkesat e këtyre të fundit, për t’u lejuar veprimtaria e tyre.

Kryetari i OHT’së, Hysen Sogojeva, de klaroi se është takuar me të gjitha Gru pet Parlamentare në Kuvendin e Kosovës ku është di skutuar rreth ma save an ti-Co vid.

Një që është e sigurt është se na është premtuar se nëse sallat nuk mund të mbajnë për momentin brenda, për jashtë janë të le juara, do të thotë nëpërmjet ta rracave e sha torëve. Për jashtë është e lejuar, edhe pse s’ka vendim zyrtar, po flas për procesin e ne gocimit. Këtu jemi tu buar të di skutojmë për sallat e da smave. Sot kemi pasur takime me krejt kryetarët e ko misioneve pa rlamentare të Kuvendit të Kosovës

“Kërkesa jonë de cidive është që vlen edhe për da sma dhe pronarët e sallave të da smave, nuk do të lëshojmë pe asnjë mi limetër, jo st andard të dy fishtë, jo të punojnë të tjerët e ne jo, o do të punojmë të gjithë, o s’ka me punu askush. Do ta re spektojmë ma nualin që do ta mi ratojnë, por jo të to lerojmë më të punojnë të gjithë e vetëm ne jo”, ka de klaruar Muqiqi.

Be the first to comment on "Afrim Muqiqi: O dot punojmë të gjithë o sdo të punojë askush"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*