Albin Kurti: Ju be tohem, Asnjë qytetar në Kosovë nuk do të jetojë në v arfëri

Është miratuar në Qeveri pl anprogrami q everisës për vitin 2021/2025.
Miratimi i këtij pl anprogrami ka qenë pika e parë e rendit të ditës në mbledhjen e Q everisë që po vazhdon edhe më tutje.

Kry emi nistri Kurti ka thënë se synimi kr yesor i Q everisë së tij mbetet m enaxhimi i sit uatës me Covi d-19.
Ai ka premtuar edhe r eformë të skemës s ociale duke thënë se nuk do të ketë asnjë qytetar në va rfëri ekstr eme.

“Do të s igurojmë shtesa për fëmijë e punësim të garantuar se zonal për një anëtarë të familjes. Përmes rr itjes së pagës në 250 euro për 40 orë punë do të s igurohemi që ata që kanë paga më të ulëta të kenë më shumë para në xhep në fund të muajit. Do t’i tr ajtojmë me prioritet mbro jtjen e res urseve n atyrore e mjedisit”, ka thënë tutje Kurti.
Kurti po ashtu ka njoftuar se përgatisin pa di ndaj Serbisë në GJND.

Be the first to comment on "Albin Kurti: Ju be tohem, Asnjë qytetar në Kosovë nuk do të jetojë në v arfëri"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*