Albin Kurti nd ërpreu për 5 minuta mbledhjen e Qe verisë, për shk ak të iftarit

Kryeministri Albin Kurti ka ndë rprerë mbledhjen e qe verisë për pesë minuta pas ma rrjes së vendimit për ma sat e reja an tí-C0 VíD.

Ndërsa po mbahej mbledhja, Kurti tha se ajo do të ndë rpritet për pesë minuta për shk ak të kohës së iftarit.

Qe veria sonte mori vendim që nga e hëna e 19 pr illit të ri hapet ga stronomia lo kalet hoteliere dhe qendrat tr egtare.
Por ora polícore do të mbetet nga ora 22:30 deri në or 05:00 të mëngjesit.

Ministri i Sh ëndetësisë, Arben Vitia, ka njoftuar se në bazë të an alizave të fundit, kanë ardhur me pr opozim vendim për ma sat e reja që kanë të bëjnë me h eqjen e disa ku fizimeve të pjesshme.

Por Vitia ka thënë se ga stronomët duhet të punojnë duke re spektuar m asat an tí-C0 VíD.

Be the first to comment on "Albin Kurti nd ërpreu për 5 minuta mbledhjen e Qe verisë, për shk ak të iftarit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*