Albin Kurti nuk do ti sjell asgjë të re Kosovës, përveç një poezi

Vo timi i qe verisë së re të Kosovës, të dre jtuar nga Albin Kurti për analistin Baton Haxhiu tha se ka kap shpr esë se do t’i sjellë diçka të re Kosovës, madje e cilësoi të pas hpresë.

“E pas hpresë kjo q everi me këtë njeri pasi ky njeri nuk tha asgjë përveç një poezi të lexuar se si do të qe verisë. Pa asnjë shi fër ko nkrete dhe pa asn jë pro jektim për ato që ka fol aq shumë si një njeri ku ndër sistemit”, tha z. Haxhiu.

Sipas tij, Kurti që ka qenë jashtë si stemit tregoi sot se një sistem ka qenë më i mirë se sa me Albin Kurtin kryeministër.

“Do ta du artrokas nëse bën diçka për Kosovën. Kam pak shp resa që ky do t’i sjellë diçka të re Kosovës, përveç një mo deli se si mund të vihet me dhunë në p ushtet”, shtoi an alisti.

Nga ana tjetër Andi Bushati tha se ky ndryshim që ka ndodhur në Kosovë ku një parti k undër si stemit arriti të fitojë zgje dhjet në Shqipëri është ende e pa imagjinueshme.

Por edhe Bushati shpr ehur re zerva duke thënë se fja limi i Kurtit në Kuvend ishte po etik dhe nuk kishte an gazhime ko nkrete. Pa varësisht kësaj, e cilësoi mo del re zistence Ku rtin.

“Në pu shet erdhi me v otë ple bishitare, dhunë ishte rr ëzimi në Kuvend. Është mo del të re zistencës nd aj dhu nës”, tha Andi Bushati.

Be the first to comment on "Albin Kurti nuk do ti sjell asgjë të re Kosovës, përveç një poezi"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*