Albin Kurti para p arlamentit Evropian, Këto janë 4 nga ku shtet qe serbia duhet ti përmbush për..

Kr yeministri Albin Kurti ka f olur në K omitetin për Punë të Jashtme të P arlamentit Ev ropian para e urodeputetëve.
Në këtë fjalim, Kurti ka renditur 4 k ushtet për të bërë d ialog me Serbinë. “Nuk jam l ideri i parë që flas në këtë Inst itucion edhe li derët tjerë të Kosovës kanë folur para meje në rr ethana dhe kohë të ndryshme.

Kam dalë të flas para jush si një kr yeministër i një vendi sovran, i vogël por me shpresë, i ri por edhe a ntik që në kohë të ndryshme ka mbr ojtur vlerat ev ropiane.”“Si popull kemi v ua-jtur oku pime nga P erandori e r egjime të ndryshme që kanë te ntuar të asi milojnë gjuhën dhe kulturën tonë.

Të m arrin tokën tonë dhe të zh dukin ekz istencën tonë. Kosova e pranon d ialogun me Serbinë për të zgj idhur çështjet e p azgjidhura, dë shiron m arrëdh ënie p aqësore që dy vendet tona dy popujt tonë të j etojnë e të punojnë në harmoni”, tha Kurti.

Per dialog që është mirë i përgatitur mbi parime i drejtë dhe i barabartë. I pari është pranimi i realitetit, “E dyta është pranimi i së vërtetës. “E treta është barazia e përfaqësuesve. “Besoj që është në interes të BE-së dhe Evropës është që të dalim me një plan, eshte shprehur ai.

Be the first to comment on "Albin Kurti para p arlamentit Evropian, Këto janë 4 nga ku shtet qe serbia duhet ti përmbush për.."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*