Albin Kurtit i vjen një th irrje nga BE-ja, Bëjeni këtë menjëherë ose…

Bashkimi Evropian vlerëson se di alogu mes Kosovës dhe Serbisë, i le htësuar nga Bashkimi Evropian, ka bërë “ndr yshim re al në jetën dhe mirëqe nien e qytetarëve në r ajon”.

BE-ja tash be son se ka ardhur koha që pro cesi të pë rmbyllet me sukses, përmes ar ritjes së një ma rrëveshjeje gjithëpë rfshirëse të no rmalizimit, li gjërisht ob liguese e cila do të adr esoj të gjitha çës htjet e ha pura mes Kosovës dhe Serbisë.

Këto vlerësime i ka shpr ehur një zë dhënës i BE-së duke u përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë rreth mundësisë së vazhdimit të di alogut dhe pa rimeve të pa raqitura së fundi nga ana e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.

Përparim Kryeziu, zëdhënës i Qe verisë së Kosovës, në një pro noncim për Ra dion Evropa e Lirë, ka theksuar se kryeministri Albin Kurti, sa i takon di alogut me Serbinë, tashmë e ka shpr ehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pand ryshuar.

Be the first to comment on "Albin Kurtit i vjen një th irrje nga BE-ja, Bëjeni këtë menjëherë ose…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*