Am basadori palestinez në Beograd: Serbia nuk e ka pu shtuar Kosovën Palestina nuk e njeh Kosoven

Am basadori palestinez mbeshtet Serbinë, por asnjëherë pa va rësinë e Kosovës, thotë am basadori palestinez në Beograd.
“Kosova nuk e ka fituar statusin e shtetësisë fa lë vendeve arabe dhe my slimanëve e jo falë Izraelit. kanë mb ështetur qëndrimin e Serbisë dhe ende e mbë shtesin”, kështu mendon am basadori pa lestinez në Beograd, 9
Në ko nstatimin se zyrtarët e Serbisë vazhdimisht fa lënderojnë shtetet që mb ështesin so vranitetin serb në Kosovë, si dhe Izraelin dhe nëse au toritetet serbe Izraelin e ko nsiderojnë al eat, di plomati pa lestinez thotë se Izraeli nuk ka nd ikim në zhv illimet rr eth pav arësisë së Kosovës. “Pe rëndimi e ka njohur Kosovën

Nëse Izraeli ka nd ikim mbi Perëndimin, përse nuk e ka shfr ytëzuar në kohën e shp alljes së pa va rësisë? Nëse dikush beson në ndi kimin e Izraelit në li dhje me Kosovën, është në il uzione.
Ne kemi mbë shtetur që ndrimin e Serbisë dhe ende e mb ështesin”. Kështu mendon am basadori palestinez, edhe pse sipas ga zetës autoritetet serbe nuk do ta njohin shtetin palestinez.Sipas tij, Serbia në O KB ka mbë shtetur shumë re zoluta për Palestinën.

Be the first to comment on "Am basadori palestinez në Beograd: Serbia nuk e ka pu shtuar Kosovën Palestina nuk e njeh Kosoven"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*