Ambasadori Izraelit në Beograd tm erron Vuçiqin: Puna e Kosovës ka marr f und është kr yer

Am basadori i ri i Izraelit në Beograd, Yahel Vilan, ka thënë se Izraeli e ka njohur pav arësinë e Kosovës më 4 sht ator dhe se puna e njohjes re ciproke më nuk është ç ështje di skutimi.
Vilan ka thënë se tashmë Izraelit i mbetet të shohë se si një v eprim i tillë të mos nd ikojë në ra portet në mes të Izr aelit dhe Serbisë.

“Nuk është më në pyetje nëse Izraeli do ta njohë ose jo Kosovën, sepse Izraeli e ka njohur Kosovën më 4 sht ator, dhe tashmë na mbetet të mos le jojmë që një v eprim i tillë të nd ikojë në ra portet në mes të Serbisë dhe Izraelit”, ka thënë Vilan.

Tutje Vilan ka thënë se Izraeli s’ka në nshkruar as gjë në Izrael dhe që s’ka qenë pjesë e Samitit në Washington, derisa shton se njohjen re ciproke e ka mirëpritur kryeministri izraelit.
Ambasadori izraelit ka treguar se Vuçiqit nuk i ka pë lqyer vendimi për njohjen e pava rësisë së Kosovës dhe se nuk mbë shtet një vendim të tillë të Izraelit.
Megjithatë, Vilan thonë se Izraeli është shtet i pava rur dhe se ve ndimi për njohjen e Kosovës është vendim sht etëror.

Be the first to comment on "Ambasadori Izraelit në Beograd tm erron Vuçiqin: Puna e Kosovës ka marr f und është kr yer"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*