Amerika e nd ihmonë Us htrinë edhe me 200 pa jisje Us htarake, 20 prej tyre pa jisje ku ndër ajrore

Fo rca e Si gurisë së Kosovës, që tashmë është us htri nuk do të shkojë gjatë dhe do të ketë ar matim edhe më të rë ndë. Edhe rreth 200 qind pa jisje us htarake janë duke u pl anifikuar që të po rositen nga Amerika.

Siç m err v esh Gazeta Metro, janë edhe rr eth 200 pa jisje us htarake që do të po rositen në të ardhmen e af ërt. Madje 20 prej tyre pr itet të jenë t ankse të renda k undër ajrore, 20 milimetra, e të cilat janë edhe të re zistueshme nd aj m inave.

Por, përveç këtyre do të ketë fu rnizim edhe me pa jisje të tjera, të ngj ashme me ato që kanë ardhur deri tash, siç janë Hu mvee. Dy ditë para mi ratimit të li gjeve për tr ansforimin e F SK-së në us htri, nga Amerika kishin arr itur rreth 24 H umvee

Be the first to comment on "Amerika e nd ihmonë Us htrinë edhe me 200 pa jisje Us htarake, 20 prej tyre pa jisje ku ndër ajrore"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*