Amerika po çm end Beogradin: Us htria E Kosovës Do Ta Ketë Ar matimin Më Mo dern Krahasuar Me Vendet E Ra jonit

Po thuaje çdo ditë nde gjojmë la jme të r eja për U shtrinë e Kosovës ku tregohet për ar matimin, us htrimet dhe teknologjinë qe do e ketë në të ar dhmën!
U shtria e Kosovës sipas ko mandantin të saj dihet se ka nënshkruar kontrata milionëshe me kompani Ame rikane e Franceze për fu rnizim me pajisje të teknologjisë së fundit.

A rmatimi i cili do i de dikohet U shtrisë së Kosovës normalisht që nuk do shf aqet për momentin në pu blik sepse janë ko ntrata top se krete dhe nuk janë për pu blikun.
Por në anën tjetër duke u b azuar në r olin dhe mi sionin e F SK-së, edhe pse emri i F SK -së do të thotë vetëm fo rcë mbr ojtëse ashtu si Izraeli e Japonia, do të ketë të dr ejtën e saj për bl erjen e të gjitha pa jisjeve u sh tarake, dhe si stemeve mbr ojtëse!

Be the first to comment on "Amerika po çm end Beogradin: Us htria E Kosovës Do Ta Ketë Ar matimin Më Mo dern Krahasuar Me Vendet E Ra jonit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*