Ar syeja se pse Vjosa Osmani se pë rmend as njeherë Hashim Thaçin do ju l ë pa fjalë

Emrin nuk ia pë rmendi ende asn jëherë Hashim Thaçit.Vjosa Osmani, që të martën ftoi ish-pr esidentët e Kosovës,nuk e përmendi p araardhësin e saj, i cili gjendet në Hage gë në pë rballje të a ku zave për kr íme l ufte. Madje,Pr esidentja aktuale as në fjalimin e saj të parë në Kuvend nuk gjeti hapësirë për ta pë rmendur Hashim Thaçin.

Ky fa kt, mbase i pr eku më së forti ish pa rtiakët e Thaçit nga PDK-ja, të cilët reaguan gjatë së më rkurës.Megjithatë, avo kati Asdren Bytyqi, mos përmendjen e emrit të Thaçit nga Osmani, e lidh me mos ndi kimin e kësaj të fundit në p rocesin gjy qësor që ish pr esidenti e ka në Gjy katën Spe ciale.

Por,Artan Qerkini që është edhe pjese e sho qatës së mbr ojtësve të ak redituar në Dh omat e sp ecializuara, mo hon pe ngimin në pr oces,nëse Hashim Thaçi pë rmenden në s uaza të punës si ish President.Hashim Thaçi që nga 5 në ntori i 2020 gje ndet në Ha gë, në pë rballje të a ku zës për kr íme Il ufte, derisa Vjosa Osmani,që e p asoi atë në k rye të Pr esidencës, njihet që moti si ku ndërshtare e p olitikave të ish kre ut të PDK-së.

Be the first to comment on "Ar syeja se pse Vjosa Osmani se pë rmend as njeherë Hashim Thaçin do ju l ë pa fjalë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*