“Arben Vitia nuk e nënshkruan ko ntratën me Pf izer dhe Bi oNtech, rre zikon je tën e mijëra kosovarëve”

Të enjten, më 15 pr ill, ministri Arben Vitia është da shur ta në nshkruaj kontratën me kompaninë amerikane për fu rnizim me va ksina. Këtë nuk e ka bërë. Për pasojë f urnizimi me 500 mije d oza va ksinash Pfi zer pritet të sht yhet deri ne shta tor. Insajderi sjell de taje të këtij sk andali të Arben Vitisë.

Ministrit të Shëndetësisë, Arben Vitisë nuk është duke i pë lqyer fakti që pa raardhësi i tij, Armend Zemaj ka ne gociuar ble rjen e va ksinave nga kompania Pfi zer dhe B ioNtech.

Ai, nuk po i pë rfundon ob ligimet që d alin nga ne gociatat e deri tashme.

Ditën e djeshme, datë 15 pr ill, Ministri Vitia është da shur ta në nshkruaj k ontratën me ko mpaninë amerikane e cila do t’i jepte dritë j eshile fu rnizimit me va ksina për Kosovën.

Insajderi ka siguruar do sjen e ko munikimeve dhe ko ntratën të cilat zbu lojnë ne glizhencën e shtetit për të fi nalizuat ma rrëveshjen.

Be the first to comment on "“Arben Vitia nuk e nënshkruan ko ntratën me Pf izer dhe Bi oNtech, rre zikon je tën e mijëra kosovarëve”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*