Arjan Konomi bën rr ëfimin pr ekës, s’është m artuar dhe s’ka fëmijë:

Arjan Konomi është një nga personazhet më të dashura në Shqipëri. Atë e kemi parë në rolin e op inionistit në ”Përpu hen”.

“Kam bërë r aportin e parë për U ÇK-në në botë. Shkova në Drenicë me një do kument si gazetar italian. Kam rr ezikuar jetën duke u h equr si italian sepse asnjë shq iptar s’kishte shanse të hynte në Kosovë atë kohë. Kam qenë te familja e Fadil Gecit, p olicia serbe qëlloi, por u fs hehëm”

Sipas tij, serbët i thoshin popullit të Kosovës se U ÇK ishte o rganizatë t erroriste dhe markiste. “Fola shumë me ta që ti thoja se nuk ishte ashtu dhe se U ÇK-ja do ti nd ihmonte”.

“Ra porti im është pu blikuar në qershor 1998, pati shumë su kses, La R epubblica e nx irrte çdo dite në g azetë”- thotë Konomi duke shtuar se e do dhe e kupton shumë Kosovën sepse ka parë çdo gjë nga afër.

Konomi njihet si personazh pu blik që ka dalë në mbr ojtje të h omoseksualëve dhe thotë se çdo kush ka të drejtën e zgj edhjes. Por h abit kur thotë se është k undër m artesës.

“Jam k undra ma rtesës në përgjithësi, është një ko tratë, një formë sh antazhi”. Sot shumë ma rtesa janë të sf orcuara, nga familja, fëmijët. Jeta është shumë e shk urtët për ta j etuar bukur dhe shumë e gjatë për ta j etuar vetëm me një njeri”– shton më tej.

Be the first to comment on "Arjan Konomi bën rr ëfimin pr ekës, s’është m artuar dhe s’ka fëmijë:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*