Basha apo Rama, kush është li deri më i vo tuar i shqiptarve?

Zgje dhjet kanë pë rfunduar ndërsa kanë mb etur edhe vetëm 4 kuti për tu nu mëruar derisa ato të mby llen pë rfundimisht.
Edhe pse është shpa llur tashmë Kryeministër i Shqipërisë pasi si guroi ma ndatin e tretë, Rama ama nuk është më i vo tuari i shqiptarëve. Vendin e parë si më i vo tuar është Lulzim Basha.

Në këto zgj edhje Edi Rama ka ndidoi në Vlorë dhe Durrës ndërsa Basha vetëm në Tiranë. Kr yede mokrati ka ma rrë 16.186 vo ta ndërsa Rama mbetet i dyti me 15.871 vo ta në total nga vo tat pre ferenciale. A jeni të su rprizuar nga ky rezultat?

Be the first to comment on "Basha apo Rama, kush është li deri më i vo tuar i shqiptarve?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*