Berisha: Pas Kroacisë edhe Austria dhe Sllovenia japin ga ranci për li rimin me k usht të Thaçit dhe të tjerëve

Ish-ko mandanti i Us htrisë Çl irimtare të Kosovës, Hisen Berisha, ka thënë se pas Kroacisë dhe Sllovenia dhe Austria, japin ga ranci për li rimin me k usht të të ar restuarve nga Gjy kata Sp eciale në Hagë.

Berisha tha se tani është në dorë të li dershipit të vendit të ve projnë in stitucionalisht.
Ai i ft oi pë rfaqësuesit institucionalë të shtetit që të pa rashtrojnë kë rkesë zy rtare në vend se të me rren me de klarata.

“Pas Kroacisë tani edhe Austria dhe Sllovenia of rohen g arant të l irimit me ku sht të të arr estuarve në Hagë. Radha është te Pr esidentja, Kryeministri apo Kr yeparlamentari që të ve projnë in stitucionalisht.Për të of ruar ga rancë, së pari duhet treguar kr edibilitet in stitucional dhe in tegritet pe rsonal”.

Be the first to comment on "Berisha: Pas Kroacisë edhe Austria dhe Sllovenia japin ga ranci për li rimin me k usht të Thaçit dhe të tjerëve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*