Bexhet Pacolli çon krejt Koѕoven ne kembe ! Vjoѕa Osmani r efuzoi v akѕinat nga Turqia…?

Une e di se Tur qia na ka ofr uar v akѕinat kineze, por ato jane refu zuar nga Pre sidentja Osmani duke thene se ne duam ve tem Pflzer, tha Pacolli.

Une nuk kam pasur mun desi te qendroj duar kr yq, une i kam shkruar Kurtit pasi qe ven dimi per ardhjen e nje v akѕinat duhet te behet d irekt nga Qeve ria e nje shteti. Une i kam treguar se kam kon takte dhe mund te ofroj nje nd er li dhje me te shpejte mes Q everise dhe kompa nise ne fjale, kontaktin ma ka ofruar per sonalisht Edi Rama dhe kam u dhetuar e jam ta kuar me kreret e ko mpanise.

Ai ka thene se m und te kete ndi kim ne k ompanine ne fjale, per ti sigu ruar rreth 500 mije va kѕinat.

Pacolli dekla roi ne Klan Kosova se oferta e tij ndaj kreut te ekze.kutivit siç duket nuk do te pranohet, pasi sipas tij, ai Kurtin e ka kont ak tuar para dy apo tri javeve dhe deri me tani do te mu nd te sigu ronte nje konti gjent prej 100 mije va kѕinave si fillim.

Be the first to comment on "Bexhet Pacolli çon krejt Koѕoven ne kembe ! Vjoѕa Osmani r efuzoi v akѕinat nga Turqia…?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*