Brenda 6 muajve, pas pe nsionimit, vëllai i Hashim Thaçit Gani Thaçi m ori mbi 176 mijë euro

Më 20 qe rshor të vitit 2019, në një ditë të bukur vere, As ambleja e Përgjithshme e By rosë Kosovare të S igurimeve, me anë të një v endimi mi raton kërkesën e Koo rdinatorit të Pë rgjithshëm për Pl anifikime Str ategjike të asaj kohe, Gani Thaçi për pe nsionim të pa rakohshëm.

“Li dhur me ap rovimin e kërkesës si në pikën 1 të këtij vendimi, ha rtohet ma rrëveshje e v eçantë e cila do të nën shkruhet nga Kr yesuesi i Asam blesë, Agim Elshani dhe Koo rdinatori për Pl anifikime Str ategjike, Gani Thaçi”, thuhet në ve ndim.

“Shu ma e për gjithshme e pa gave e cila me ra stin e pe nsionimit do t’i pa guhen z. Gani Thaçi është 42 muaj *4,000 euro = 168,000 euro, ndë rsa në emër të ko ntributit pe nsional, nga p unëdhënësi BKS (5%) do të pa guhet vl era prej 8,400.00 euro, gj ithsej 176,400.00 euro. Sh umat si më la rtë do të pa guhen në dy kë ste të ba rabarta. Kë sti i parë do të pa guhet deri më 10.08.2019 ndërsa kësti i dytë do të paguhet deri më datë 10.01.2020”, shkr uan në pikën 3 të Ve ndimit të As amblesë së pë rgjithshme të By rosë Kosovare të Si gurimeve.

Be the first to comment on "Brenda 6 muajve, pas pe nsionimit, vëllai i Hashim Thaçit Gani Thaçi m ori mbi 176 mijë euro"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*