Ç udira Shqiptare! M omenti kur nusja futet për të v otuar me vello

Që në orën 07:00 të ditës së djeshme ka nisur pr ocesi i v otimit për zgj edhjet p arlamentare në të gjithë Shqipërinë.

Teksa qytetarët në të gjithë vendin janë dr ejtuar në qendrat e v otimit për të dhënë votën e tyre, v ëmendjen e ka t ërhequr një ç ift nga Durrësi.

Në ditën e tyre të shënuar, nusja dhe dhëndri kanë shkuar të japin v otën e tyre dhe ky m oment nuk i ka shp ëtuar v ëmendjes së m ediave.

Madje, nusja është shf aqur e ve shur me f ustanin e bardhë të nusërisë, teksa ka shk repur një foto duke f utur fl etën e v otës së saj në kuti, për ta pasur kujtim gjatë gjithë jetës së saj. Pas d alies nga qe ndra e vo timit, ajo i është rikthyer sërish c eremonisë m artesore.

Tre orë pas nisjes së pr ocesit të votimit, Kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi r aportoi se s ituata ishte e q etë dhe ishin konstatuar vetëm shumë pak pr oblematika t eknike. Me një p ostim në Tw itter, Celibash i bëri th irrje kandidatëve për de putetë e në v eçanti u dhëheqësve p olitikë dhe dr ejtuesve të inst itucioneve k ryesore të shtetit që të d emonstrojnë qetësi dhe m aturi në ko m unikimet pu blike.

Në f akt, kjo është një ditë e r ëndësishme për shqiptarët dhe për të ardhmen e tyre. Në këto zgj edhje m arrin pjesë 12 p arti.

Be the first to comment on "Ç udira Shqiptare! M omenti kur nusja futet për të v otuar me vello"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*