Çfarë duhet të bëjmë që ta ma rrim veten sa më shpejtë pasi kemi ka luar CO VID? Mj ekja jep kë shillat e rë ndësishme dhe tregon si mptomën e re af atgjatë të vi rusit

Penumologia Silvana Sadria u shp reh më ngjesin e sotëm se moshat e mëdha e kanë më të vë shtirë që të rik uperohen pasi kanë ka luar ko ronavirusin.

E ftuar në emisionin “Abc-ja e mëngjesit”, pn eumologia theksoi se gjatë fa zës së ri kuperimit, krahas re gjimit us hqimor, re komandohet gjithashtu dhe ak tiviteti fizik.

“Moshat e reja e ri kuperojnë shpejt. Kur nuk kanë patur as pr ekje në mu shkëri, ru tinës i kthehen më shpejt, por s tadi i dytë dhe i tretë që kanë pa tur pr ekje të mu shkërive e kanë më të vë shtirë, dhe ku jdesi ndaj vetes tregohet tek se cili pa cient. Fillon që tek mënyra e us hqyerjes. Imu niteti nuk kri johet as për një muaj kështu që us hqimi ka shumë rëndësi, dhe një akt ivitet fizik.

An kesa kr yesore në momentin që e kalojnë re ferojnë lodhjen, k ëputjen, në va rësi të ok sigjenit dhe themi gjithmonë vazhdoni lë vizjen.. Kës hillojmë ec jen sepse ak tivitetet e tjera janë më agr esive dhe duhet pak kohë ta ma rrin ve ten.”, u sh preh Sadria.

Ajo vu ri th eksin dhe tek një tjetër si mptomë siç është pag jumësia. Sipas saj, kjo vjen jo vetëm për shk ak të mu ngesës së ok sigjenimit por gjithashtu dhe nga st resi i aku muluar gjatë kësaj pe riudhe.

Be the first to comment on "Çfarë duhet të bëjmë që ta ma rrim veten sa më shpejtë pasi kemi ka luar CO VID? Mj ekja jep kë shillat e rë ndësishme dhe tregon si mptomën e re af atgjatë të vi rusit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*