Çfarë po ndodh në PD/ Mediu flet pas takimit u rgjent me Bashën

Kr yetari i Pa rtisë De mokratike Lulzim Basha po vijon konsultimet edhe me aleatët për hapat që do të ndj ekë op ozita pas daljes së re zultatit të zgje dhjeve. Për këtë Basha takoi mbrëmjen e së martës kreun e Partisë R epublikane Fatmir Mediu. Ky i fundit dha d etaje për mediat pas bisedës

“Jemi në një angazhim të pë rbashkët. Ishte një d iskutim që bëmë për pr ocesin e m anipulimit të zg jedhjeve ku secili nga ne është i in volvuar. Ajo që ka hu mbur sot është Shqipëria. Ka fituar një regjim i k orruptuar që ka shp ërbërë shtetin, vlerat dhe traditat e kësaj s hoqërie dhe ka g oditur vlerat e in dividit

Unë nuk njoh asnjë m anipulim qoftë edhe të një vote të vetme. Kur të dalë re zultati i asaj që ka nd odhur në Shqipëri do të ketë një qëndrim në l idhje me këtë çështje. Jemi në pr oces të këti j m anipulimi të madh që ka nd odhur” – tha Mediu. Më herët Basha th irri de putetët e zgj edhur dhe ata që nuk mundën të m errnin një ma ndat në 25 p rill.

Be the first to comment on "Çfarë po ndodh në PD/ Mediu flet pas takimit u rgjent me Bashën"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*