“Çm endet” Gazetari Shqiptar, Ja Çka Thotë Ai Për Familjen E Elvis Naçit

Nga Bledi Mane: Ke t emperaturë, ke dhi mbje fyti dhe gj oksi? Të ka ikur ndj esia e nu hajtjes apo sh ijes? Bledi Mane bën d eklaratën e papritur:

Kam kaluar në… Pr it rradhën për t amponin e C0 víd-19 dhe kë shillohu më pas me m jekun e la gjes. Do mundohemi tu ko ntaktojmë nëse sí mptomat tuaja a gra vojnë nd ërkohë na fa lni se jemi në B llok, jemi te Kl inika e shtre njtë “Vi p Li ne Albania” dhe po kujdesemi për Fatmën, gruan e bamirësit Elvis Naçi.

Çdo javë Fatma tra jton veten me Bo toksin e Pl otë për rru dhat e fytyrës me një çmim sí mbolik 200 euro. Vazhdon me ma skën Mikrodermoabrazion me Pre rje Diamanti 70 euro/20 minuta. as për de pílimin me la zer në gjithë tru pin me një çmi m modest prej 1800 eurosh, tre tjen e dhj amrave të te përt në ba rk, tra jtim pe ríodík ce lulitesh…

Ke t emperaturë, ke d himbje fy ti dhe gj oksi? Na f alni një minutë sa të pyesim çfarë pune bën Fatma, gruaja e ba mirësit Elvis Naçi? Ku i gjen p aratë për t rajtimin e t rupit të saj Fatma dhe pse Klí nika V ip Li ne Albania nuk i pr et kurrë ku pon ta timor Fatmës???

Be the first to comment on "“Çm endet” Gazetari Shqiptar, Ja Çka Thotë Ai Për Familjen E Elvis Naçit"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*