Co vid-19/ Mjeku Pipero jep lajmin e k eq: Nga mesi i pri llit do të nisin ditët e vë shtira, pritet të

Në një in tervistë për “A BC News”, mjeku in feksionist Pëllumb Pipero ka de klaruar se fillimi i muajit Pr ill mund të sjellë rritje të ra steve me Ko ronavirus. Kjo për shk ak të gru mbullimeve në ak tivitetet politike.

“Mendoj që për shk ak të eksp ozimit në disa aktivitete publike si fe sta e v erës, apo a ktivitetet politike për shk ak të fu shatës el ektorale, në gjy smën e parë të pri llit do kemi rritje të numrave. Fundi i pr illit do na gjejë me shumë më pak pa cientë në spital”, tha Pipero.

Më tej, mjeku u shpr eh se ndonëse intensiteti i pa ndemisë ka rënë, vi rusi pa raqitet më ag resiv.

“Edhe pse in tensiteti i pa ndemisë ka rënë, ra stet janë më të rë nda. Ndoshta edhe për shk ak të një agr esiviteti të shtu ar të vi rusit në moshat e reja”, de klaroi ai.

Be the first to comment on "Co vid-19/ Mjeku Pipero jep lajmin e k eq: Nga mesi i pri llit do të nisin ditët e vë shtira, pritet të"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*