COVI D-19/ Inf ektohet e gjithë familja me shtatë anëtarë, vd es nëna 33 vje çe, nuk kishte sëm undje të tjera

Një nënë nga Teksasi në SHBA, 33 vje çe, vd iq nga Covi d. E gjithë familja e saj me shtatë pjesëtarë, duke pë rfshirë një fo shnjë të po rsalindur, u inf ektua me vi rus muajin e kaluar.

Victoria Gallardo, nga Cypress, vd iq në 16 Ma rs, saktësisht gjashtë javë pasi ishte t estuar p ozitive me vi rusin, duke lënë burrin e saj Armando si dhe pesë fëm ijët e tyre të vegjël.

Lajmi i tri shtë u pu blikua fillimisht në faqen “G oFundMe”, kri juar për të ndih muar familjen e pik ëlluar. “V ictoria e zhv illoi këtë bet ejë deri në frymën e saj të fundit”, lexon ai.

Gruaja, e cila nuk kishte pasur më parë pro bleme shën detësore, është një nga më shumë se 48,000 qytetarë të Teksas të cilët kanë vde kur që kur vir usi filloi të shka tërronte Amerikën një vit më parë.

Be the first to comment on "COVI D-19/ Inf ektohet e gjithë familja me shtatë anëtarë, vd es nëna 33 vje çe, nuk kishte sëm undje të tjera"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*