D eklaroi se mori 200 mijë lekë për 4 v ota, shoqërohet në p olici qytetari nga Lezha

P olicia ka nisur he timet ndaj një personi në Lezhë, pas shp ërndarjes në rrj ete so ciale të një videoje ku ai deklaronte se kishte ma rrë 200 mijë lekë për 4 vo ta, të tijën dhe të familjarëve.

Personi me ini cialet G.P., u shoqërua në ko misariatin e Lezhës, ku u kryen v erifikime në l idhje me id entifikimin e personave të tjerë të përfshirë në pamjet filmike të p ublikuara.

Personi me inc ialet G.P., i cili re zulton si punëtor sezonal në Malin e Zi, tregoi se disa persona me m akina i of ruan lekë në këmbim të votës, por ai nuk sp ecifikon personat dhe vendin ku i ka ma rrë p aratë. Për r astin vazhdojnë v erifikimet për id entifikimin e personave të tjerë të përfshirë.

Ndërkohë kujtojmë se Pr okuroria e Posaçme k undër Ko rrupsionit dhe Kr imit të O rganizuar (SPAK) ka nisur 33 procedime pe nale për ko rrupsion në zgj edhje. H etimet kanë nisur duke f illuar që nga k orrupsioni aktiv në zgje dhje, ko rrupsioni pa siv, shp ërdorim d etyre apo edhe përdorim i fu nksionit publik për veprimtari p olitike ose zgj edhore.

Be the first to comment on "D eklaroi se mori 200 mijë lekë për 4 v ota, shoqërohet në p olici qytetari nga Lezha"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*