D oktori shqiptar tregon si ta tejkaloni v irusin për vetëm 2 ditë, ja çfarë duhet të veproni..!?

Edmond Driçi, mj eku i njohur shqiptar ka bërë një rr ëfim disi të ç uditshëm në rrj etet so ciale sa i përket p andemisë.

Ai tregoi eks periencën e tij me Covi d-19 dhe se si ka arritur që ta mu ndë këtë vi rus për vetëm 2 ditë. Mj eku u shpreh se arsyeja përse njerëzit e kalojnë me vështirë është për shk ak të f rikës që ata kanë.

Fr ika nd ikon në p erceptimin e vi rusit në tr u dhe kjo është edhe a rsyeja k ryesore përse njerëzit h umbasin j etën. Sakaq, ai u shpreh se Covi d-19 e mu ndi për vetëm 2 ditë duke pirë 6 l itra ujë në ditë. Sipasi tij kjo është një m etodë mj aft e s ukseshme dhe askush nuk është i de tyruar ta b esojë.

“Po ju pe rcjell pe rvojen pe rsonale nd aj covi d-19 dhe nuk eshte i d etyruar askush ta be soje p ervec meje dhe le te k omentoje kush te doje si te doje. Kam kaluar p ervoje sh endetsore edhe me te rende se kaq por kjo tashme eshte e kaluar dhe miqte e mi te aferm dhe f amiljaret jane d eshmitare.

Ko ntaktet e pe rditshme dhe te aferta me p aciente nuk m und te mos na e bejne te pam undur v iziten e keti b akteri ( edhe pse eshte ba kter kjo ka nje shpj egim). Ne muajin g usht 2020 kisha vi zite ne trupin tim kete b akter dhe jua bera “pe shqesh” edhe familjareve ( duke pe rfshire edhe pr inderit e m oshuar). Tek une kjo gje ndje zgjati dy dite dhe t erapia ishte 6 l itra uje ne dite( 12 litra ne dy dite) pa asnje i l ac tjeter.

Be the first to comment on "D oktori shqiptar tregon si ta tejkaloni v irusin për vetëm 2 ditë, ja çfarë duhet të veproni..!?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*