Da lin pa mjet em ocionuese/ Vog ëlushi 3- vjecar sheh për herë të parë f ytyrat e pr indërve: Sa u ge zua i vogli

Një mo ment e mo cionues është p ublikuar në in ternet, mo menti kur një 3 vjeçar ka parë për herë të parë pr indërit e tij.

Mediat e hu aja bëjnë me dije se vo gëlush i së m u rë, gë zohet shumë kur i ve ndosen një pa lë syze të ve ça nta dhe i sheh për herë të parë fy tyrat e pr indërve.

Fëmija trevjeçar, Jaxon Emberton, i cili është li ndur me një çr r eg ull .m k ro mo zo mal të njohur si Si nd ro mi DiGeorge, bu zëqeshi kur iu vendosën sy zet në sp ital in “Fëmijët e Al abamas” në Birmingham të Shteteve të Ba shkuara.

Be the first to comment on "Da lin pa mjet em ocionuese/ Vog ëlushi 3- vjecar sheh për herë të parë f ytyrat e pr indërve: Sa u ge zua i vogli"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*