Daçiq Merr Një ”GO DITJE” Shumë Të Rë ndë Nga Amerika

Ambasadori i Gjermanisë në OKB, Christoph Heu sgene kirti.koi Ministrin e Ja shtem të serbisë, ivica dacic, në mbl edhjen e Këshi llit të Sigu rimit të O KBsë.

Gjithashtu edhe am basadorja e Amerikes ne OKB Cherith Norman Chalet ka dalur me te nje jten kriti. ke ndaj ministrit te jashtem te serbise Dacic.

Mes tjerash, Diplomati gjerman tha se per fa qesuesit serbe flasin shumë rreth ndo dhive të shqip tarëve ndaj serbeve, por ai e shtoi se, asnje here nuk dë gjohet rreth ndo dhive të sërbve të bëra nd aj shqiptareve në vitet 98-99, siç ishin la rgimi i po pullates shqiptare.
Ku edhe diplomatja amerikane i tha qe do te zba rdhet gjithcka mos me ndoni se jeni te paf ajshem.

Be the first to comment on "Daçiq Merr Një ”GO DITJE” Shumë Të Rë ndë Nga Amerika"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*