Dash Shehi i zhg ënjyer: Kam 30 vite në po litikë mezi bëj 6 mijë v ota, kush ka para bl en 15 mijë

Kreu i LZHK Da shamir Shehi ka de klaruar mbr ëmjen e so tme se PD duhet t’i shkojë deri në fu nd be tejës ku ndër shi tbl erjes së v otave.
Ai tha në Opinion se nëse nuk la rgohet ky fe nomen atëherë dhe zgj edhjet nuk do kenë më kuptim. Shehi de klaroi se edhe pse ka 30 vite në po litikë ka ma rrë vetëm 6000 v ota ndërsa emra të pa njo hur kanë si guruar shumë më shumë se ai.

Këtij fe nomeni. Ato që me ndojnë që duke u ma rrë me fe nomenin do i shp ëtojnë nd ëshkimit po litik e kanë ga bim. Ndryshe nuk kanë më ku ptim zgje dhjet. Unë kam 30 vjet që bëj po litik me z or i bëj 6 mijë v ota. Këtu vjen një njeri nga hi çi dhe bën 15 mijë v ota. Ça është kjo punë kështu. Ka më vlerë po litika? An alizë është kjo? Kush ka para bl en vo ta”, de klaroi Shehi.

Be the first to comment on "Dash Shehi i zhg ënjyer: Kam 30 vite në po litikë mezi bëj 6 mijë v ota, kush ka para bl en 15 mijë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*