De partamenti Amerikan i Mbr ojtjes: Krenar të jemi ba shkë me Us htrinë e Kosovës

De partamenti Amerikan i Mbr ojtjes është shp rehur krenar që t’i kenë afër vetës Fo rcat e Si gurisë së Kosovës në mi sionin e parë në Kuvajt.

“De partamenti i Mbr ojtjes (D OD) është krenar të ba shkohet me Fo rcat e Si gurisë së Kosovës në mi sionin e parë në Kuvajt. Gjatë këtij mi sioni, pa rtnerët tanë nga Kosova do të fitojnë pë rvojën e me kanikës dhe lo gjistikës duke punuar me njësitë e Us htrisë Amerikane #Ba shkëMëTëFo rtë”, shkruan Departamenti Amerikan i Shtetit.
Ky është mi sioni i parë ndë rkombëtar i F SK’së, i cili ndodh në vitin e tretë tr anzicional të tr upave të si gurisë në us htri.

Be the first to comment on "De partamenti Amerikan i Mbr ojtjes: Krenar të jemi ba shkë me Us htrinë e Kosovës"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*