Demokratët e Beratit çojnë në pr okurori furgonin me ushqime: Bashkë me socialisten br enda

Dy orë kë mbëngulje në shi. Dr ejtuesi po litik i listës së PD-së në Berat, Tomor Alizoti së bashku me demokratët e tjerë nuk kanë he qur dorë deri në momentin që furgoni me ushqime që bll okuan mbrëmjen e sotme të dërgohej në pro kurori së bashku me personat që ishin brenda, mes tyre një zyrtare socialiste e degës lo kale të PS-së.

Tomor Alizoti ak uzoi se Joana Melëngu që ishte brenda në furgon, është “anëtare e ZAZ-së dhe kryetare e ra jonit nr. 2 e PS-së në Berat”.

Tomor Alizoi e ci lësoi k rim el ektoral dhe kërkoi ndë shkimin për para dr ejtësisë, por bashkia e Beratit re agoi duke thënë se nd ihmat thje sht po tr ansportoheshin nga një am bient i bashkisë në magazinë.

Be the first to comment on "Demokratët e Beratit çojnë në pr okurori furgonin me ushqime: Bashkë me socialisten br enda"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*