Do kumenti i C IA-së qe po shk akton dr idhje në gjithë Ballkanin !! Në Kosovë nuk ka Turq…

Auto ritetet jugosllave shfr ytezuan injo rancen e po pullates se shqip tareve me pr etekstin se ata ishin turq per shka k te besi mit te tyre my sliman, mo huan pa staj te drej ten per te folur gjuhen e tyre dhe u pe rpoqen te zhdu knin tra ditat e tyre dhe ndj enjat pa triotike dhe kombe tare.

Dokumenti tho te se ne Kosove, nuk ka pa sur kurre turq, por familje shqip tare qe flisnin turqishten. Dhe pu shteti serboko munist kishte dhe ne pri vilegje per familjet shqiptare qe der gonin femijet e tyre ne shko llat turke. Ata shkuan aq larg sa nxi ten edhe per ça rje mes shqiptareve my sliman dhe shqip tareve katolike.

Familje te shumta shqip tare qe jetojne ne Prizren, Prishtine dhe Peje e fla sin turqishten po aq rrje dhshem sa edhe shqipen. Si rezultat, ekzi ston nje pe rpjekje nga ana e serbeve per te thene se ata qe fla sin gjuhen turke kane or igjine turke dhe pran daj duhet te ar simohen ne ate gjuhe.

Be the first to comment on "Do kumenti i C IA-së qe po shk akton dr idhje në gjithë Ballkanin !! Në Kosovë nuk ka Turq…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*