Do ta vo tonit Kadri Veselin po të ka ndidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?

Ish Kryetari i Partisë De mokratike të Kosovës, Kadri Vesli, i është ko nfirmuar a ktakuza i është ko nfirmuar ak takuza nga Zyra e Pr okurorit të Dh omave të Spe cializuara.
Kadri Veseli në l uftë ishte njohur me no fkën “Luli” e pas l uftës qëndroi nën hi jen e të qe nit Shef i Shë rbimit In formativ të Kosovës.

Ndonëse njerëzit mund të kishin d ëgjuar për të, të pa ktë ishin ata që e njihnin deri në ditën kur në më nyrë publike ku mtoi mb ylljen e SH IK-ut, katër muaj pas pa varësimit të Kosovës.
Por nëse mb ahen nesër zgj edhjet edhe kth eheshin gjithë nga haga a do ta kishit vo tuar ju Kadri Veselin cfarë mendimi keni.

Be the first to comment on "Do ta vo tonit Kadri Veselin po të ka ndidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*