Do ta vo tonit Thaçin po të k andidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?

Hashim Thaçi (i li ndur më 24 pr ill 1968) është pr esidenti i pestë i Re publikës së Kosovës. Ai ishte kryeministri i parë i Kosovës së pavarur, Ministër i Ja shtëm dhe Zëvendëskryeministr në ka binetin e ri të kryesuar nga Isa Mustafa, i cili mori de tyrën më 12 dhj etor 2014.
Thaçi ishte gjithashtu kreu i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Ai u ng rit në rend të parë si kr eu po litik i Us htrisë Çli rimtare të Kosovës (U ÇK).

Pas fi tores së Partisë Demokratike të Kosovës në zgje dhjet pa rlamentare të 17 në ntorit 2007, z. Hashim Thaçi u zgjodh Kryeministër i Qe verisë së Kosovës, më 9 ja nar 2008.
Me 17 shku rt 2008, Kryeministri Hashim Thaçi në Kuvendin e Kosovës lexon de klaratën e pava rësisë së Kosovës, ndërsa pas v otimit nga ana e deputetëve të de klaratës, Kryetari i Parlamentit e shp all Kosovën shtet të pa varur dhe de mokratik, ku më pas të gjithë deputetët pre zent e në nshkruan De klaratën e Pa varësisë.

Be the first to comment on "Do ta vo tonit Thaçin po të k andidonte për Kryeministër nëse li rohet nga gjy kata sp eciale?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*