Donika Emini: Albin Kurti e ka ob ligim të gar antojë për li rimin e kr erëve të U ÇK

Re fuzimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti për pj esëmarrje në takimin në Bruksel me kryeministrin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, po e sheh si vendim të ga buar ana listja politike, Donika Emini. Mes tjerash ajo thotë se Kosova duhet të ga rantoj li rimin e ish-kr erëve të U ÇK-së që po gjy kohen në Hagë.

Kurti de klaroi më 28 pr ill, se nuk do të ma rrë pjesë në takimin e pa ralajmëruar për 11 m aj nga Pë rfaqësuesi i La rtë i Bashkimit Evropian për Po litikë të Ja shtme dhe Siguri, Josep Borrell, pa varësisht thi rrjeve të nd ërkombëtarëve që Kosova ta vë si pr ioritet c ështjen e di alogut me Serbinë

Be the first to comment on "Donika Emini: Albin Kurti e ka ob ligim të gar antojë për li rimin e kr erëve të U ÇK"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*