Drilon Gashi “se lam“ Ho xhallarëve për Ramazan, Lexojeni K uranin në shqip e jo në arabisht!

Shumë ho xhallarë e kanë bërë tr aditë në Ramazan që ta lexojnë ku ranin nëpër xh ami në gjuhën arabe.
Një ditë, takova një mik dhe mes nesh u zhv illua kjo bisedë:
Unë: A ma mirë do të ishte që ho xha juaj ta lexonte shqip, apo arabisht?
Ai: Arabisht, sepse kjo është gjuha or igjinale në të cilën ka zbr itur Kurani. Ne e kemi për ob ligim ta mësojmë gjuhën e ku ranit!

Unë: Sipas kësaj që thua, atëherë gjithë këta my slimanë të pr anishëm qenkan gjy nafqarë te Zo ti, sepse nuk e paskan plo tësuar ob ligimin?!
Ai: Jo, nuk e pata atë që llim. Në të vërtetë, pre ferohet qe ta dijmë gjuhën arabe.
Unë: Tani kalove tek pr eferenca, gjë për të cilën edhe mund të pa jtojmë, mirëpo kush prej tyre mund ta bëj këtë, pë rpos ho xhallarëve?!

Ai: Mirëpo, xh emati mund ta lexojnë shqip në shtëpitë e tyre.
Unë: Sa është numri i atyre që e bëjnë këtë?! She mbulli i juaj me ho xhën tuaj është sikur ai i ba riut që i lë shon një zë ko pesë së tij, e ato nuk ku ptojnë asgjë përpos zhu rmës.
Ju gjithë këtë kohë, a ku ptuat diçka?
Ai: Jo, pa jtoj me juve.
Faleminderit.

Be the first to comment on "Drilon Gashi “se lam“ Ho xhallarëve për Ramazan, Lexojeni K uranin në shqip e jo në arabisht!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*