Drilon Gashi: Shqiptarëve nga Kosova ska çka ju int ereson P alestina e Iz raeli !

“Ne si Kosovë nuk duhet të pë rfshíhemi në këtë konf likt, por të bëjmë thirrje për p aqe, sikurse njerëz p aqësor të këtij glo bi. Duhet të jemi krenar për ide ntitetin dhe besimet tona, por nuk duhet t’i gj ykojmë gjërat mbi emo cíone të f orta që vijnë si p asojë e fa natízmit fe tar ose “tokës së shenjtë”.

E vërteta, dr ejtësia h yjnore dhe parimet njerëzore duhet të jenë mbi çdo gjë tjetër. P ozícioni p ro-njerëzor duhet të jetë mbi konf liktin iz raelito-pa lestinez!

Përpara se të jem m ysliman, unë jam q enie njerëzore, ku ptojeni! Nuk m endoj që id entiteti im, e posaqërisht besimi im – duhet të d iktonte pi këpamjet e mia mbi Izraelin dhe Palestinën.

Ndoshta z emra ime anon kah P alestina, mirëpo unë nuk e kam pr oblem ta v izitoj as Izr aelin”, ka shkruar ndër të tjera ai.

Be the first to comment on "Drilon Gashi: Shqiptarëve nga Kosova ska çka ju int ereson P alestina e Iz raeli !"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*