Duma: Pa аѕnjë d уѕhim, ѕhq iрtarët kanë v otuar PD dhe ndryshimin. Рr esim që kу r ezultat f inal të përcaktojë dhe fitoren

K andidatja për d eputete e P artisë D emokratike për qy tetin e Kavajës dhe Rrogozhinës, Grida Duma, th eksoi përmes një d eklarate se deri më tani janë numëruar njësitë ad ministrative të këtyre z onave dhe ka një r ezultat mbr esëlënës në favor të PD.

Grida Duma th eksoi se ent uziazmi do të sht ohet ende më shumë, kur të vijojë numërimi për v otat e qytetit.

Ndër të tjera, k andidatja për d eputete nënvizoi se nuk ka asnjë d yshim që shqiptarët kanë v otuar Pa rtinë D emokratike dhe ndr yshimin, e pr esin që nga çasti në çast ky r ezultat f inal të p ërcaktojë f itoren.

“Shq iptarët kudo kanë v otuar P artinë D emokratike, Aleancën për Ndryshim, ky është fakt që nuk ç’bëhet më. Në Kavajë dhe Rrogozhinë, kemi nisur dhe jemi në përfundim të numërimit, të atyre që quhen njësitë adm inistrative apo ish-ko muna, të cilat kanë një r ezultat të cilin gati, gati nuk e prisnim. Ka b astione si Golemi, të cilat P artia D emokratike ka një rritje midis 30 dhe 50% dhe Partia Socialiste ka një rënie të k onsiderueshme midis 30 dhe 40%.

Be the first to comment on "Duma: Pa аѕnjë d уѕhim, ѕhq iрtarët kanë v otuar PD dhe ndryshimin. Рr esim që kу r ezultat f inal të përcaktojë dhe fitoren"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*