Dy vd ekje të papritura në Shqipëri/ Mj eku Dasho i drejtohet M inistrisë së Sh ëndetësisë: Të pezullohet fushata e im unizimit me C oronaVac deri sa…

Mje ku Erion Dasho i është dr ejtuar me një r ekomandim Mi nistrisë së Sh ëndetësisë, që të p ezullojë përkohësisht fushatën e im unizimit me Co ronaVac, për shkak të dy vd ekjeve të papritura që e kanë k ryer v aksinën.

Mj eku thotë se njërin pr ej rasteve e ka inve stiguar personalisht, kësisoj i re komandon M inistrisë dhe Komitetit të Covi d dhe Imu nizimit që të p ezullojnë va ksinimet derisa vd ekjet të pr ovohen si të pal idhura me v aksinën në fjalë.

Sjellim në vëmendje që javët e fundit në Shqipëri ka nisur imu nizimi ma siv me v aksinën ki neze S inovac (e njohur ndryshe si C oronaVac).

Be the first to comment on "Dy vd ekje të papritura në Shqipëri/ Mj eku Dasho i drejtohet M inistrisë së Sh ëndetësisë: Të pezullohet fushata e im unizimit me C oronaVac deri sa…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*