Dy vëllezër kosovarë bëhen do ktorë në Zvicër brenda një dite, ja e ve canta e tyre

Dy djem të rinj kosovarë, me origjinë nga Prizreni, kanë bërë hi stori su ksesi në Gjenevë të Zvicrës duke u di plomuar në fu shën e Mj ekësisë. Kjo ka ndodhur më 25 ja nar 2020, në Universitetin e Gjenevës, në Fakultetin e Mjekësisë, ku u mb ajt ceremonia zyrtare e dhë nies së diplomave të 120 mj ekëve të sa podiplomuar në Zvicër. Mes tyre ishin edhe dy vëllezër kosovarët, Genti Memaj 27-vjeçar dhe Plator Memaj 26-vjeçar, me or igjinë nga Zhuri i Prizrenit.

E ve çanta e kësaj ce remonie ishte se të dy vëllezërit ma ntelbardhë në të njëjtën ditë u bënë zyrtarisht me titujt “Do ktorë” të shk encës së Mj ekësisë, ku u da lluan Genti në De partamentin e St omatologjisë, duke tr eguar s uksese të mëdha në fu shën pë rkatëse si de ntist dhe, Platori kishte ko rrur s uksese në ar ritjet e tij pr ofesionale si mj ek k ardiolog. Pas sukseseve të nj ëpasnjëshme gjatë st udimeve, Genti dhe Platori arr itën t’i mbr ojnë titujt zyrtarisht të d iplomave që iu do rëzuan nga pe rsonalitetet më të la rta po litike dhe të qa rqeve ak ademike të Kantonit të Gjenevës.

Be the first to comment on "Dy vëllezër kosovarë bëhen do ktorë në Zvicër brenda një dite, ja e ve canta e tyre"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*