E çu ditshme: Katër lopë i nd ërrojnë me një nuse

Za konet e ma rtesës janë të ndryshme në vende të ndr yshme të botës dhe më poshtë do iu pa raqesim tra ditat më të rr alla.
Në Sudan, vajza që do të lërë shtëpinë e saj për të shkuar tek ajo e burrit ko nsiderohet si një hu mbje ekonomike. Për këtë ar sye dhëndrri duhet të ko mpensojë këtë “hu mbje” me katër lopë.

Në Filipine, në momentin që djali kërkon tek familja dorën e vajzës ai duhet të bëjë edhe disa punë shtëpie për t’i treguar prindërve të nuses së ardhshme se ai është në gjendje të ku jdeset për vajzën. Ky ri tual quhet pa mamanhikan.

Në Suedinë e pasur, babai i nuses vendos një monedhë ar gjendi në këpucën e majtë të vajzës, ndërsa nëna vendos një monedhë floriri në këpucën e djathtë. Ky r it pë rfaqëson një lloj ga rancie që çifti të mos vu ajë va rfërinë.
Në Kinë, data e ma rtesës nuk vendoset kurrë në qoftëse çi fti më parë nuk ko nsultohet me as trologun për të kuptuar se kush sjell më shumë f at.

Be the first to comment on "E çu ditshme: Katër lopë i nd ërrojnë me një nuse"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*