E FUNDIT / Nd ahet nga j eta ish-kr yeministri i Shqipërisë

Nd ahet nga j eta në moshën 59-vj eçare d eputeti s ocialist, ish-kr yeministri i Shqipërisë Bashkim Fino.

Ai ishte pr ekur nga COVI D-19 pr ej disa ditësh dhe gj endja e tij ishte p ërkeqësuar. Bashkim Fino l indi më 12 t etor 1962 në Gjirokastër. Ishte Kr yeministër i Shqipërisë prej 9 mars 1997 deri më 29 q ershor 1997.

Kreu st udimet e larta në U niversitetin e Tiranës, Fa kulteti Ekonomik, dega Financë. Në vitin 1992, Z. Fino u zgj odh Kr yetar i Bashkisë Gjirokastër, post të cilin e mbajti deri në vitin 1996.

Ka rriera e tij p olitike në P artinë So cialiste është e hershme. Pr ej vitit 1997 e në vazhdim ishte a nëtar i Kr yesisë së P artisë S ocialiste.

Be the first to comment on "E FUNDIT / Nd ahet nga j eta ish-kr yeministri i Shqipërisë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*