E gjeni dot sa numra janë në foto?Vetëm të m enqurit e gjejnë

Edhe sot ne ju of rojmë një lojë të bukur që do të t estojë in teligjencën tuaj dhe af tësinë tuaj për të zgj idhur pro blemet.

T esti është dukshëm shumë i thje shtë: duhet të vë zhgoni im azhin në hapje dhe të merrni me mend se sa numra janë të pran ishëm në të. Siç pritej, pamja mashtron dhe nuk është aq e lehtë të arrihet zgj idhja.

Thjesht duhet ta vini veten në pr ovë, mbase duke sf iduar miqtë ose të af ërmit tuaj, dhe pastaj të zbu loni përgjigjen e saktë me një de m onstrim në fund të ar tikullit.

Gjithashtu mos ha rroni të mbani mendjen tuaj të stë rvitur va zhdimisht me lojëra të ngjashme: sidoqoftë në dukje të thjeshta, af tësia e tyre për ta mbajtur tr urin tonë ak tiv është e pro vuar shk encërisht, por gji thashtu dhe mbi të gjitha për të luf tuar pla kjen dhe për të p ërmirësuar af tësitë tona in telektuale.

Be the first to comment on "E gjeni dot sa numra janë në foto?Vetëm të m enqurit e gjejnë"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*